Πληροφορίες για την εφαρμογή

Γενική Περιγραφή

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας σε συνέχεια της ΥΑ Αρ. Πρωτ. 55511/Α3, με θέμα «Αιτήματα στοιχείων από εποπτευόμενους Φορείς και Υπηρεσίες» http://opengov.minedu.gov.gr/?p=1743 - έγγραφο με α.π. 55511/Α3/04-04/2016).

Αντικείμενο του έργου:

Ο στόχος της μεταξύ άλλων είναι η απλούστευση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και η δυνατότητα συνδυασμού και διαχείρισης αυτών ακόμα και σε βάθος χρόνου. Τα ανοιχτά δεδομένα που παρέχει η εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να βοηθήσουν το κοινό.

Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος:

 • Ο υπάλληλος του Υπουργείου (Εισηγητής) που ενδιαφέρεται να προβεί στη συλλογή στοιχείων, αιτείται ηλεκτρονικά τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Φόρμας. Η αίτηση γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα http://forms.minedu.gov.gr/newform με κωδικούς που αποκτά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Στην ηλεκτρονική αίτηση ο Εισηγητής εισάγει τα στοιχεία του και τα ερωτήματα που επιθυμεί να υποβάλει στους φορείς, αποδέκτες της Ηλεκτρονικής Φόρμας.
 • Η αίτηση παραλαμβάνεται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος σε συνεννόηση με τον Εισηγητή προβαίνει σε λεπτομερή σχεδιασμό και υλοποιεί την Ηλεκτρονική Φόρμα που θα αποσταλεί στους αποδέκτες.
 • Ο υπάλληλος-Εισηγητής λαμβάνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικό σύνδεσμο (σε μορφή URL) που παραπέμπει στην Ηλεκτρονική Φόρμα, ώστε αυτός να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στη σχετική εγκύκλιο που θα αποσταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, αποδέκτες της συλλογής στοιχείων.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Φόρμας είναι η παράδοση στον υπάλληλο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έγγραφης σχετικής απόφασης του αρμόδιου τμήματος, που να βεβαιώνει την ανάγκη συλλογής στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Μετά την αποστολή του συνδέσμου της Ηλεκτρονικής Φόρμας στους αποδέκτες, ο υπάλληλος Εισηγητής έχει πρόσβαση και έλεγχο στα στοιχεία που συλλέγονται.
 • Τα στοιχεία που συλλέγονται, όταν αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα, αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος http://forms.minedu.gov.gr.

  Εργαλεία Υλοποίησης:

  Έχει υλοποιηθεί με Drupal 7, php & mysql, η πλήρης τεκμηρίωση και ο κώδικας της εφαρμογής είναι διαθέσιμα στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu/forms_minedu .

  Ομάδα Υλοποίησης:

  Η ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου έγινε από την Ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας .