Επικοινωνία

Εισάγετε τον ατομικό κώδικα συμμετοχής.
Παρακαλώ, επιλέξτε τον λόγο επικοινωνίας.
Εδώ μπορείτε να γράψετε αναλυτικά για το πρόβλημα/ερώτημα κτλ.
Σε περίπτωση που χρειάζονται επιπλεόν διευκρινήσεις, συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Αναφορά τεχνικών προβληματών
Για αναφορά τεχνικων προβλημάτων μπορείτε να επισκεφτείτε αυτό τον συνδεσμο : Θέματα project Forms